Govor Na?elnika Ispis E-mail

danop12 26 mala

Potovani gospodine upane, potovana potpredsjednice Skuptine Zagreba?ke upanije, potovana gospo?o saborska zastupnice, gospodo predstavnici dravnih i upanijskih institucija i tvrtki, predstavnici gradova i op?ina, predstavnici udruga, gospodarstvenici, ostali dragi gosti Op?ine Luka, dragi u?enice i u?enici, mjetanke i mjetani Op?ine Luka, ?ast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na proslavi Dana Op?ine Luka.

 

Budu?i da su ve? prole dvije godine od naeg zadnjeg druenja, a sada me?u nama ima dosta novih gostiju, dozvolite mi da Vas ponovno u par rije?i upoznam s povije?u nae op?ine.

Oko 1500. godine u povijesnim se ispravama spominje ime 'Grad Vadina', a ?iji su se ostaci o?uvali do danas, kao jedni od najstarijih na ovom podru?ju.

U Krajskoj Vesi od 1790. godine bilo je sjedite upe Svetoga Roka. upna je crkva bila drvena i nalazila se na mjestu sadanje kapelice Svetog Florijana. Godine 1857. drvena upna crkva je izgorjela od udara groma.

Nakon tri godine vije?anja odlu?eno je da se nova upna crkva gradi u sreditu Luke. Gradnja nove crkve je zapo?ela 1860. godine, a zavrila 1864. godine u za ono vrijeme kratkome vremenu. Tako je dovrena prekrasna nova crkva Svetoga Roka, najve?a od Zagreba do Krapine, na koju smo vrlo ponosni. upnu crkvu Svetoga Roka je 18. kolovoza 1864. godine posvetio zagreba?ki biskup Josip Mihalovi?. Tako je upa Svetog Roka u Luki dobila blagdan Posvetila", koje je i dan danas rado posje?en hodo?asnicima iz blie i ire okolice.

 

Od 18. stolje?a u Pluski su se nalazile dvije kurije: Pluska Gornja, vlasnitvo drevne hrvatske vlastelinske obitelji Ladany, pod ?ijim je patronatom osnovana nekadanja upa sv. Roka u Krajskoj Vesi, i Pluska Donja, vlasnitvo obitelji Halper-Sigetski i sjedite porezne op?ine Pluska. U njoj je stolovao veliki upanijski i kotarski sudac Nikola plemeniti Halper-Sigetski (1798-1895).

Kuriju Halperovih u svojim je djelima opisala i Marija Juri?-Zagorka, hrvatska novinarka i knjievnica.

Obitelj Halper posjedovala je u sreditu Luke i prizemnicu koja je prodana i u njoj je 1874. otvorena pu?ka kola Luka.

Sadanja zgrada Osnovne kole Luka sagra?ena je 1912. godine i dan danas stoji i vapi za rekonstrukcijom i dogradnjom, jer morate priznati da jedno stolje?e nije malo razdoblje.

U eincima, na breuljku pored zaseoka Tu?mani 1865. rodio djed prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tu?mana - Ivan Tu?man.

Kao samostalna jedinica, Op?ina Luka je prvi put osnovana 2. travnja 1929. i taj datum je izabran za Dan Op?ine Luka. Op?ina Luka je zatim ukinuta i ponovno osnovana u prosincu 1995.

Mnogi mjetani imaju zasluge za ponovno osnivanje Op?ine, a istaknuo bih g?u. Vesnu Posavec, g. arka Kajfea i g. Franju Hlada-Belasa, a ne smijemo zaboraviti ni g. Dragutina Mikaja kao na?elnika s najduim na?elni?kim staem u Op?ini Luka, barem za sada.

Povrina Op?ine Luka je 17,2 km2, a sastoji se od pet mjesta: Krajska Ves, Luka, Pluska Vadina i ejinci. Prema popisu iz 2011. Op?ina Luka ima 1.351 stanovnika, to je, naalost, smanjenje za 68 osoba ili 4,8% u odnosu na popis iz 2001. godine.

Naa se Op?ina nalazi dovoljno blizu hrvatske metropole za koritenje svih prednosti koje ta blizina sa sobom donosi, a opet i dovoljno daleko za o?uvanje svoga prili?no netaknutoga prirodnog izgleda.

Gospodarska zona

Prema usvojenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Luka, gospodarska zona je pove?ana za 45 ha, na ukupno 68 ha, to u brojkama djeluje jako lijepo, ali naalost to su za sada ve?im dijelom neizgra?ena polja i doline i jo uvijek slue za poljoprivrednu proizvodnju.

Prva i za sada jedina tvrtka koja posluje u naoj gospodarskoj zoni je Lagermax, koja unato? tekoj gospodarskoj situaciji, redovito izvrava svoje obveze prema Op?ini Luka.

Vlasnici neizgra?enih 45 ha gospodarske zone su tvrtke AWT cca 12 ha i Antunovi?-Bobcat cca 14 ha, a ostalo je u vlasnitvu privatnih osoba s naeg podru?ja i ?eka prodaju.

Kako bi se gospodarska zona privela funkciji na cijelom svojem podru?ju o?ekujemo stru?nu i drugu (npr. financijsku) pomo? upanije i drave. Ovom prilikom zahvaljujemo Zagreba?koj upaniji na ?elu s g. Stjepanom Koi?em, to su u proloj godini prepoznata naa nastojanja i potrebe, te su nam odobrena sredstva u visini od 250.000 kn, koja smo iskoristili za izradu Prostorno-programske studije, koja prethodi donoenju Urbanisti?kog plana ure?enja gospodarske zone. Urbanisti?ki plana ure?enja gospodarske zone je pred zavretkom.

Komunalna infrastruktura

Vezano uz odravanje prometnica na podru?ju Op?ine Luka imamo jako dobru suradnju sa upanijskom upravom za ceste na ?elu s g. Mikul?i?em i sa upanijskim cestama na ?elu s g. Lazarinom. U 2011. godini popravljene su i presvu?ene novim asfaltnim slojem ceste u duini od cca 2,5 km. Ako krenemo ovim tempom i ove godine, do slijede?ih izbora ?e ve?ina upanijskih cesta na podru?ju Op?ine Luka koje su u loijem stanju biti popravljene i presvu?ene novim asfaltnim slojem. Naravno, tu mislim na izbore 2013. godine. Kao pomo? za navedene radove u naem skromnom Prora?unu smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 kn.

to se ti?e nerazvrstanih cesta, u tijeku su pripreme za asfaltiranje 2 km nerazvrstanih cesta za to smo dobili pomo? od Zagreba?ke upanije u iznosu od 350.000 kn. Ostatak investicije ?e se podmiriti sredstvima iz Prora?una Op?ine Luka i sredstvima stanovnika i korisnika ulica koje se asfaltiraju.

Jo da je tako bilo i u 2010. godini...

U suradnji s Hrvatskim vodama tvrtka Vodoprivreda Zagorje d.o.o. je tijekom 2011. i u 2012. sanirala ve?inu vodotoka na podru?ju nae Op?ine, a radovi traju i ovih dana.

Dobru suradnju imamo i s komunalnim poduze?em Zaprei? d.o.o., koji su naalost ?esto na naem podru?ju zbog popravaka puknu?a dotrajalih vodovodnih cijevi. Kako bi se osigurao dovoljan kapacitet vodovodne mree prema gospodarskoj zoni napravljena je rekonstrukcija cjevovoda u Polukrunoj ulici.

Tako?er, s komunalnim poduze?em Zaprei? d.o.o. potpisali smo ugovor da nas zastupa kod Hrvatskih voda vezano za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mree, te kako bi se na temelje iste povukla bespovratna sredstva iz europskih fondova za izgradnju kanalizacijske mree. Budu?nost ?e pokazati to nas ?eka po tom pitanju.

Tijekom prolog razdoblja na podru?ju nae op?ine bilo je jo dosta manjih komunalnih akcija, koje su se redovito odvijala, a s kojima Vam sada ne?u oduzimati vrijeme.

Zatita okolia i energetska u?inkovitost

to zbog ekoloke osvijetenosti, a to zbog potrebe za utedom, izra?ena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na podru?ju Op?ine Luka s kojom smo se kandidirali kod Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost i dobili pravo na povrat 56% vrijednosti investicije. Ukupna vrijednost investicije je oko 250.000 kn. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka LIC savjetovanja d.o.o.

Istom fondu dostavljen je projekt sa zamolbom za sufinanciranje izgradnje kolske sportske dvorane pri Osnovnoj koli Luka, te smo dobili na?elno pozitivan odgovor s uputom da se navedeni projekt prijavi na jedan od slijede?ih natje?aja vezanih za postizanje ve?e energetske u?inkovitosti.

Javni prijevoz

Jedna od najve?ih stavaka na rashodovnoj strani Prora?una je sufinanciranje javnog prijevoza Zagreba?kom elektri?nom tramvaju u iznosu od 360.000 kn godinje, to je za nau Op?inu u ovim tekim recesijskim vremenima vrlo velik izdatak, a bio bi i ve?i da nismo imali u Gradu Zaprei?u, na ?elu s gradona?elnikom g. eljom Turkom, vrlo korektnog partnera u pregovorima sa ZET-om, budu?i da ZET-ova linija od Zaprei?a do ejinaca prometuje ve?im dijelom kroz podru?je Grada Zaprei?a, a manjim kroz podru?je Op?ine Luke. Nadamo se da ?e u skoroj budu?nosti zaivjeti projekt integralnog prijevoza putnika na podru?ju Zagreba?ke upanije i susjednih upanija.

Dje?ji vrti?

Naro?ito smo ponosni na na dje?ji vrti?, koji je izgra?en 2008. godine velikim dijelom sredstvima iz op?inskog prora?una, te donacijom zaklade Za djecu Hrvatske" koju je osnovala g?a. Ankica Tu?man i sredstvima firme 'Lagermax'.

Prema odluci Op?inskog vije?a iz 2008. godine, upravljanje vrti?em je ugovoreno s Dje?jim vrti?em 'Kapljica' ?iji je osniva? Op?ina Bistra.

Naalost ve? 2009. godine je po?eo trend smanjivanja broja djece u vrti?u, to je uzrokovalo dodatno optere?enje op?inskog prora?una s pokrivanjem gubitaka u poslovanju vrti?a. Ukupni iznos troka dje?jeg vrti?a za Op?inu Luka je u 2009. godini je bio 353.000 kn, od ?eka je gubitak poslovanja bio 46.000 kn, u 2010. je ukupan troak bio 425.000 kn, a gubitak poslovanja 127.000 kn, dok je u 2011. ukupan troak bio 455.000 kn, a gubitak poslovanja 242.000 kn. Zbog svega navedenog zatraena je reorganizacija u Podru?nom odjelu Luka, to je naalost rezultiralo s dva poslovno uvjetovana otkaza ugovora o radu. Nadamo se da ?e se ove godine upisati ve?i broj djece, kako bi se gubici smanjili na prihvatljivu razinu.

Udruge i Crkva

A sada malo vedrije teme.

Na podru?ju Op?ine Luka djeluju slijede?e udruge:

DVD Luka, koje je nedugo proslavilo 60. godinjicu postojanja, pa im i ovom prilikom ?estitamo na vrijednom jubileju,

Udruga umirovljenika,

Limena glazba ejinci,

NK Mladost Luka,

FFVAL,

Lova?ko drutvo 'ljuka' Luka i

Udruga roditelja.

Op?ina Luka sufinancira rad navedenih udruga sredstvima koja su za udruge uvijek relativno mala, a za Op?inu velika. Rjeenje je u kompromisu.

Osim toga financijski se pomae i upi Svetoga Roka.

Djeca, u?enici i studenti

Za novoro?enu djecu Op?ina Luka izdvaja po 1.500 kn, a za blagdan Svetog Nikole sva se djeca na prigodnoj predstavi daruju poklonima.

U?enicima i studentima sufinancira se prijevoz u visini od 50% cijene kotanja karata. Tako?er Op?ina Luka dodjeljuje po 7 srednjokolskih stipendija u visini od 250 kn i 7 studentskih stipendija u visini od 400 kn.

Op?ina Luka je u 2011. sudjelovala u sufinanciranju kolske prehrane, kole u prirodi, kolskih natjecanja i kolskog sporta, te u sufinanciranju trokova poslovanja Osnovne kole Luka sve zajedno u ukupnom iznosu od 75.000 kn.

Za boi?ne i uskrsne blagdane daruju se obitelji teeg socijalnog stanja.

Osim toga Op?ina sufinancira umjetno osjemenjivanje krava, za razliku od nekih susjednih op?ina...

Izgradnja kolske sportske dvorane

I na kraju o najvanijem, najve?em projektu u naem mandatu:

izgradnja kolske sportske dvorane.

Kao mali podsjetnik pro?itati ?u Vam dio govora od prije dvije godine, koji je jo uvijek aktualan:

Trenutno najvaniji projekt za nau op?inu je rekonstrukcija i dogradnja osnovne kole i izgradnja kolske sportske dvorane, za koji smo iz op?inskog prora?una izdvojili vie od 600.000 kn za projektnu dokumentaciju, te ishodili pravomo?nu gra?evinsku dozvolu za koju nam valjanost isti?e krajem ove godine, pa s ovog mjesta apeliram na upaniju i Dravu da nam pomognu u realizaciji ovog projekta.

Napominjem da smo sklopili ugovor o financiranju izgradnje sportske dvorane, vrijedan 4.000.000 kn, s Ministarstvom regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva, prema kojem bi se iz EIB II programa osigurala sredstva u iznosu od 2.800.000 kn, a Op?ina Luka bi osigurala 1.200.000 kn, gdje tako?er o?ekujemo pomo? od Zagreba?ke upanije."

To je re?eno 2010.

Sada, 2012. s ponosom gledamo kako se gradi kolska sportska dvorana uz veliku pomo? i razumijevanje Zagreba?ke upanjije na ?elu s g. mr. Stjepanom Koi?em, gdje je upanija preuzela 2/3 obveze Op?ine Luka, to iznosi vie od 800.000 kn, te isfinancirala izmicanje dalekovoda koji je prolazio iznad lokacije nove dvorane. Osim g. Koi?u, zahvaljujemo g. Tomi?u, direktoru Elektre Zaprei? na angamanu pri ovom izmicanju.

Budu?i da je objavljeno da Vlada planira u kolstvo uloiti oko 6,2 milijardi kuna, voljeli bismo da se za dvije godine opet vidimo ovdje, u ovom sastavu, da se podsjetimo na ovaj govor, a da je vani u tijeku rekonstrukcija i dogradnja Osnovne kole Luka.

Nadam se da nisam bio preduga?ak i prezahtjevan, ali nemamo ?esto priliku ugostiti ovako velik broj uvaenih gostiju u naem mjestu, pa smo iskoristili priliku da Vas bolje upoznamo s naom svakodnevnicom.

Zahvaljujem Vam na odazivu u ovolikom broju i elim Vam ugodan boravak u naoj op?ini.

Potovani gospodine upane, potovana potpredsjednice Skuptine Zagreba?ke upanije, potovana gospo?o saborska zastupnice, gospodo predstavnici dravnih i upanijskih institucija i tvrtki, predstavnici gradova i op?ina, predstavnici udruga, gospodarstvenici, ostali dragi gosti Op?ine Luka, dragi u?enice i u?enici, mjetanke i mjetani Op?ine Luka, ?ast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na proslavi Dana Op?ine Luka.
Budu?i da su ve? prole dvije godine od naeg zadnjeg druenja, a sada me?u nama ima dosta novih gostiju, dozvolite mi da Vas ponovno u par rije?i upoznam s povije?u nae op?ine.
Oko 1500. godine u povijesnim se ispravama spominje ime 'Grad Vadina', a ?iji su se ostaci o?uvali do danas, kao jedni od najstarijih na ovom podru?ju.
U Krajskoj Vesi od 1790. godine bilo je sjedite upe Svetoga Roka. upna je crkva bila drvena i nalazila se na mjestu sadanje kapelice Svetog Florijana. Godine 1857. drvena upna crkva je izgorjela od udara groma.
Nakon tri godine vije?anja odlu?eno je da se nova upna crkva gradi u sreditu Luke. Gradnja nove crkve je zapo?ela 1860. godine, a zavrila 1864. godine u za ono vrijeme kratkome vremenu. Tako je dovrena prekrasna nova crkva Svetoga Roka, najve?a od Zagreba do Krapine, na koju smo vrlo ponosni. upnu crkvu Svetoga Roka je 18. kolovoza 1864. godine posvetio zagreba?ki biskup Josip Mihalovi?. Tako je upa Svetog Roka u Luki dobila blagdan Posvetila", koje je i dan danas rado posje?en hodo?asnicima iz blie i ire okolice.
Od 18. stolje?a u Pluski su se nalazile dvije kurije: Pluska Gornja, vlasnitvo drevne hrvatske vlastelinske obitelji Ladany, pod ?ijim je patronatom osnovana nekadanja upa sv. Roka u Krajskoj Vesi, i Pluska Donja, vlasnitvo obitelji Halper-Sigetski i sjedite porezne op?ine Pluska. U njoj je stolovao veliki upanijski i kotarski sudac Nikola plemeniti Halper-Sigetski (1798-1895).
Kuriju Halperovih u svojim je djelima opisala i Marija Juri?-Zagorka, hrvatska novinarka i knjievnica.
Obitelj Halper posjedovala je u sreditu Luke i prizemnicu koja je prodana i u njoj je 1874. otvorena pu?ka kola Luka.
Sadanja zgrada Osnovne kole Luka sagra?ena je 1912. godine i dan danas stoji i vapi za rekonstrukcijom i dogradnjom, jer morate priznati da jedno stolje?e nije malo razdoblje.
U eincima, na breuljku pored zaseoka Tu?mani 1865. rodio djed prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tu?mana - Ivan Tu?man.
Kao samostalna jedinica, Op?ina Luka je prvi put osnovana 2. travnja 1929. i taj datum je izabran za Dan Op?ine Luka. Op?ina Luka je zatim ukinuta i ponovno osnovana u prosincu 1995.
Mnogi mjetani imaju zasluge za ponovno osnivanje Op?ine, a istaknuo bih g?u. Vesnu Posavec, g. arka Kajfea i g. Franju Hlada-Belasa, a ne smijemo zaboraviti ni g. Dragutina Mikaja kao na?elnika s najduim na?elni?kim staem u Op?ini Luka, barem za sada.
Povrina Op?ine Luka je 17,2 km2, a sastoji se od pet mjesta: Krajska Ves, Luka, Pluska Vadina i ejinci. Prema popisu iz 2011. Op?ina Luka ima 1.351 stanovnika, to je, naalost, smanjenje za 68 osoba ili 4,8% u odnosu na popis iz 2001. godine.
Naa se Op?ina nalazi dovoljno blizu hrvatske metropole za koritenje svih prednosti koje ta blizina sa sobom donosi, a opet i dovoljno daleko za o?uvanje svoga prili?no netaknutoga prirodnog izgleda.

Gospodarska zona
Prema usvojenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana ure?enja Op?ine Luka, gospodarska zona je pove?ana za 45 ha, na ukupno 68 ha, to u brojkama djeluje jako lijepo, ali naalost to su za sada ve?im dijelom neizgra?ena polja i doline i jo uvijek slue za poljoprivrednu proizvodnju.
Prva i za sada jedina tvrtka koja posluje u naoj gospodarskoj zoni je Lagermax, koja unato? tekoj gospodarskoj situaciji, redovito izvrava svoje obveze prema Op?ini Luka.
Vlasnici neizgra?enih 45 ha gospodarske zone su tvrtke AWT cca 12 ha i Antunovi?-Bobcat cca 14 ha, a ostalo je u vlasnitvu privatnih osoba s naeg podru?ja i ?eka prodaju.
Kako bi se gospodarska zona privela funkciji na cijelom svojem podru?ju o?ekujemo stru?nu i drugu (npr. financijsku) pomo? upanije i drave. Ovom prilikom zahvaljujemo Zagreba?koj upaniji na ?elu s g. Stjepanom Koi?em, to su u proloj godini prepoznata naa nastojanja i potrebe, te su nam odobrena sredstva u visini od 250.000 kn, koja smo iskoristili za izradu Prostorno-programske studije, koja prethodi donoenju Urbanisti?kog plana ure?enja gospodarske zone. Urbanisti?ki plana ure?enja gospodarske zone je pred zavretkom.

Komunalna infrastruktura
Vezano uz odravanje prometnica na podru?ju Op?ine Luka imamo jako dobru suradnju sa upanijskom upravom za ceste na ?elu s g. Mikul?i?em i sa upanijskim cestama na ?elu s g. Lazarinom. U 2011. godini popravljene su i presvu?ene novim asfaltnim slojem ceste u duini od cca 2,5 km. Ako krenemo ovim tempom i ove godine, do slijede?ih izbora ?e ve?ina upanijskih cesta na podru?ju Op?ine Luka koje su u loijem stanju biti popravljene i presvu?ene novim asfaltnim slojem. Naravno, tu mislim na izbore 2013. godine. Kao pomo? za navedene radove u naem skromnom Prora?unu smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 kn.
to se ti?e nerazvrstanih cesta, u tijeku su pripreme za asfaltiranje 2 km nerazvrstanih cesta za to smo dobili pomo? od Zagreba?ke upanije u iznosu od 350.000 kn. Ostatak investicije ?e se podmiriti sredstvima iz Prora?una Op?ine Luka i sredstvima stanovnika i korisnika ulica koje se asfaltiraju.
Jo da je tako bilo i u 2010. godini
U suradnji s Hrvatskim vodama tvrtka Vodoprivreda Zagorje d.o.o. je tijekom 2011. i u 2012. sanirala ve?inu vodotoka na podru?ju nae Op?ine, a radovi traju i ovih dana.
Dobru suradnju imamo i s komunalnim poduze?em Zaprei? d.o.o., koji su naalost ?esto na naem podru?ju zbog popravaka puknu?a dotrajalih vodovodnih cijevi. Kako bi se osigurao dovoljan kapacitet vodovodne mree prema gospodarskoj zoni napravljena je rekonstrukcija cjevovoda u Polukrunoj ulici.
Tako?er, s komunalnim poduze?em Zaprei? d.o.o. potpisali smo ugovor da nas zastupa kod Hrvatskih voda vezano za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mree, te kako bi se na temelje iste povukla bespovratna sredstva iz europskih fondova za izgradnju kanalizacijske mree. Budu?nost ?e pokazati to nas ?eka po tom pitanju.
Tijekom prolog razdoblja na podru?ju nae op?ine bilo je jo dosta manjih komunalnih akcija, koje su se redovito odvijala, a s kojima Vam sada ne?u oduzimati vrijeme.

Zatita okolia i energetska u?inkovitost
to zbog ekoloke osvijetenosti, a to zbog potrebe za utedom, izra?ena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na podru?ju Op?ine Luka s kojom smo se kandidirali kod Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost i dobili pravo na povrat 56% vrijednosti investicije. Ukupna vrijednost investicije je oko 250.000 kn. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka LIC savjetovanja d.o.o.
Istom fondu dostavljen je projekt sa zamolbom za sufinanciranje izgradnje kolske sportske dvorane pri Osnovnoj koli Luka, te smo dobili na?elno pozitivan odgovor s uputom da se navedeni projekt prijavi na jedan od slijede?ih natje?aja vezanih za postizanje ve?e energetske u?inkovitosti.

Javni prijevoz
Jedna od najve?ih stavaka na rashodovnoj strani Prora?una je sufinanciranje javnog prijevoza Zagreba?kom elektri?nom tramvaju u iznosu od 360.000 kn godinje, to je za nau Op?inu u ovim tekim recesijskim vremenima vrlo velik izdatak, a bio bi i ve?i da nismo imali u Gradu Zaprei?u, na ?elu s gradona?elnikom g. eljom Turkom, vrlo korektnog partnera u pregovorima sa ZET-om, budu?i da ZET-ova linija od Zaprei?a do ejinaca prometuje ve?im dijelom kroz podru?je Grada Zaprei?a, a manjim kroz podru?je Op?ine Luke. Nadamo se da ?e u skoroj budu?nosti zaivjeti projekt integralnog prijevoza putnika na podru?ju Zagreba?ke upanije i susjednih upanija.

Dje?ji vrti?
Naro?ito smo ponosni na na dje?ji vrti?, koji je izgra?en 2008. godine velikim dijelom sredstvima iz op?inskog prora?una, te donacijom zaklade Za djecu Hrvatske koju je osnovala g?a. Ankica Tu?man i sredstvima firme 'Lagermax'.
Prema odluci Op?inskog vije?a iz 2008. godine, upravljanje vrti?em je ugovoreno s Dje?jim vrti?em 'Kapljica' ?iji je osniva? Op?ina Bistra.
Naalost ve? 2009. godine je po?eo trend smanjivanja broja djece u vrti?u, to je uzrokovalo dodatno optere?enje op?inskog prora?una s pokrivanjem gubitaka u poslovanju vrti?a. Ukupni iznos troka dje?jeg vrti?a za Op?inu Luka je u 2009. godini je bio 353.000 kn, od ?eka je gubitak poslovanja bio 46.000 kn, u 2010. je ukupan troak bio 425.000 kn, a gubitak poslovanja 127.000 kn, dok je u 2011. ukupan troak bio 455.000 kn, a gubitak poslovanja 242.000 kn. Zbog svega navedenog zatraena je reorganizacija u Podru?nom odjelu Luka, to je naalost rezultiralo s dva poslovno uvjetovana otkaza ugovora o radu. Nadamo se da ?e se ove godine upisati ve?i broj djece, kako bi se gubici smanjili na prihvatljivu razinu.


Udruge i Crkva
A sada malo vedrije teme.
Na podru?ju Op?ine Luka djeluju slijede?e udruge:
DVD Luka, koje je nedugo proslavilo 60. godinjicu postojanja, pa im i ovom prilikom ?estitamo na vrijednom jubileju,
Udruga umirovljenika,
Limena glazba ejinci,
NK Mladost Luka,
FFVAL,
Lova?ko drutvo 'ljuka' Luka i
Udruga roditelja.
Op?ina Luka sufinancira rad navedenih udruga sredstvima koja su za udruge uvijek relativno mala, a za Op?inu velika. Rjeenje je u kompromisu.
Osim toga financijski se pomae i upi Svetoga Roka.

 

Djeca, u?enici i studenti
Za novoro?enu djecu Op?ina Luka izdvaja po 1.500 kn, a za blagdan Svetog Nikole sva se djeca na prigodnoj predstavi daruju poklonima.
U?enicima i studentima sufinancira se prijevoz u visini od 50% cijene kotanja karata. Tako?er Op?ina Luka dodjeljuje po 7 srednjokolskih stipendija u visini od 250 kn i 7 studentskih stipendija u visini od 400 kn.
Op?ina Luka je u 2011. sudjelovala u sufinanciranju kolske prehrane, kole u prirodi, kolskih natjecanja i kolskog sporta, te u sufinanciranju trokova poslovanja Osnovne kole Luka sve zajedno u ukupnom iznosu od 75.000 kn.
Za boi?ne i uskrsne blagdane daruju se obitelji teeg socijalnog stanja.
Osim toga Op?ina sufinancira umjetno osjemenjivanje krava, za razliku od nekih susjednih op?ina


Izgradnja kolske sportske dvorane
I na kraju o najvanijem, najve?em projektu u naem mandatu:
izgradnja kolske sportske dvorane.
Kao mali podsjetnik pro?itati ?u Vam dio govora od prije dvije godine, koji je jo uvijek aktualan:
Trenutno najvaniji projekt za nau op?inu je rekonstrukcija i dogradnja osnovne kole i izgradnja kolske sportske dvorane, za koji smo iz op?inskog prora?una izdvojili vie od 600.000 kn za projektnu dokumentaciju, te ishodili pravomo?nu gra?evinsku dozvolu za koju nam valjanost isti?e krajem ove godine, pa s ovog mjesta apeliram na upaniju i Dravu da nam pomognu u realizaciji ovog projekta.
Napominjem da smo sklopili ugovor o financiranju izgradnje sportske dvorane, vrijedan 4.000.000 kn, s Ministarstvom regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva, prema kojem bi se iz EIB II programa osigurala sredstva u iznosu od 2.800.000 kn, a Op?ina Luka bi osigurala 1.200.000 kn, gdje tako?er o?ekujemo pomo? od Zagreba?ke upanije.
To je re?eno 2010.
 

Sada, 2012. s ponosom gledamo kako se gradi kolska sportska dvorana uz veliku pomo? i razumijevanje Zagreba?ke upanjije na ?elu s g. mr. Stjepanom Koi?em, gdje je upanija preuzela 2/3 obveze Op?ine Luka, to iznosi vie od 800.000 kn, te isfinancirala izmicanje dalekovoda koji je prolazio iznad lokacije nove dvorane. Osim g. Koi?u, zahvaljujemo g. Tomi?u, direktoru Elektre Zaprei? na angamanu pri ovom izmicanju.
Budu?i da je objavljeno da Vlada planira u kolstvo uloiti oko 6,2 milijardi kuna, voljeli bismo da se za dvije godine opet vidimo ovdje, u ovom sastavu, da se podsjetimo na ovaj govor, a da je vani u tijeku rekonstrukcija i dogradnja Osnovne kole Luka.
Nadam se da nisam bio preduga?ak i prezahtjevan, ali nemamo ?esto priliku ugostiti ovako velik broj uvaenih gostiju u naem mjestu, pa smo iskoristili priliku da Vas bolje upoznamo s naom svakodnevnicom.
Zahvaljujem Vam na odazivu u ovolikom broju i elim Vam ugodan boravak u naoj op?ini.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1247729
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka